Digital Education at School in Europe

Eurydice Report

In september 2019 bracht Eurydice, een netwerk van 42 nationale ankerpunten in alle 38 landen van het Erasmus + programma, een rapport uit over digitaal onderwijs in Europese scholen. Het rapport erkent de sleutelrol die het onderwijs speelt bij het voorbereiden van jongeren op een technologiegedreven wereld en werpt een licht op twee verschillende maar complementaire perspectieven van digitaal onderwijs: enerzijds de ontwikkeling van digitale competenties die relevant zijn voor leraren en leerlingen en het pedagogisch gebruik van technologieën ter ondersteuning, verbetering en transformatie van leren en onderwijzen anderzijds.

Het rapport geeft indicatoren over de ontwikkeling van digitale competenties van leerlingen d.m.v. schoolcurricula en specifieke digitale competenties voor leraren, de beoordeling van de digitale competenties van leerlingen en het gebruik van technologie voor beoordeling in het algemeen, over de strategische benadering van digitaal onderwijs en specifiek beleid ter ondersteuning van scholen in kwestie.

Terwijl de vier hoofdonderdelen beleidsmakers, onderzoekers en de onderwijsgemeenschappen voorzien van vergelijkende informatie over het huidige digitale schoolbeleid voor scholen in heel Europa, voegen de bijlagen specifieke informatie per land toe, over schoolcurricula, competentiekaders voor leraren, strategieën op topniveau en agentschappen ter ondersteuning van digitaal onderwijs op school.

De ICT-coördinator in Europa

In ongeveer de helft van de Europese onderwijssystemen is er een beleid om ICT-coördinatoren aan te stellen. Zij kunnen verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben, maar hebben meestal betrekken op zowel technische als pedagogische aspecten. De rol van ICT-coördinator wordt meestal toegewezen aan leraren ICT of leraren die gespecialiseerd zijn in digitaal onderwijs.

De pedagogische taak bestaat voornamelijk uit het bieden van ondersteuning en advies aan leraren over de integratie van digitale tools in de klas. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het organiseren van interne nascholing, beheer van lerarennetwerken en digitale schoolplatforms. ICT-coördinatoren kunnen schoolleiders helpen en adviseren bij het opstellen en uitvoeren van een digitaal schoolplan en dit opvolgen. Ze ondersteunen ook de schoolleiding bij het promoten van digitale onderwijsevenementen en activiteiten.
De technische taak gebeurt meestal in samenwerking met leraren ICT en kan het onderhouden en installeren van de hardware inhouden, evenals de installatie en configuratie van software.

De ICT-coördinator per land

  • In Ierland, Slovenië, Finland en het Verenigd Koninkrijk kan een afzonderlijke rol voor ICT-coördinator gecreëerd worden.
  • In Slovenië zijn er op kleine scholen geen voltijdse ICT-coördinatoren. De rol kan worden uitgevoerd door een leraar met een geschikte kwalificatie, een schoolleider of zijn afgevaardigden. Nog in dit land heeft de overheid meer dan 50 cursussen rond digitale competenties ontwikkeld voor o.a. de ICT-coördinator, in de vorm van MOOC’s.
  • In Griekenland, Cyprus, Malta en Polen geeft de ICT-coördinator in verschillende scholen ondersteuning.
  • In Cyprus krijgt een leraar informatica in het Secundair Onderwijs de taak om het technische te coördineren.
  • In Italië is de ICT-coördinator verantwoordelijk voor het opstellen van een digitaal schoolplan.
  • In Luxemburg hebben alle scholen een ICT-coördinator, ondanks het ontbreken van een regelgeving hieromtrent.
  • In Polen heeft het ministerie van Onderwijs alle basisscholen verplicht een ICT-coördinator aan te stellen.
  • In Frankrijk moeten ICT-coördinatoren een specifieke opleiding volgen.
  • In Tsjechië en Frankrijk krijgen ICT-coördinatoren een aanvullend loon.

Benoeming van ICT-coördinatoren

Download

Bron

European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. Digital Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://doi.org/10.2797/376130

Citeren

Vandenhoudt, K. (2019, 11 november). Digital Education at School in Europe. Hasselt, België: Vlaamse ICT-coördinatoren Liga.