Onderwijsinspectie over ICT op school

In opdracht van het Vlaams Parlement maakte de onderwijsinspectie een jaarverslag over de onderwijskwaliteit, de Onderwijsspiegel 2020. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen over ICT in het onderwijs samengevat.

ICT op school

  • In de scholen waar de materiële leeromgeving nog niet tegemoetkomt aan de verwachting, zijn de minimaal vereiste leer- of ontwikkelingsmiddelen in de lagere afdeling weliswaar aanwezig, maar zijn ze weinig stimulerend of worden ze niet efficiënt ingezet. Extra aandacht dient te gaan naar het doelgericht gebruik van wandplaten, het creëren van een uitnodigend, actueel boekenaanbod en de integratie van ICT in de lessen.
  • In het vakgebied wiskunde is het expliciet aandacht besteden aan de wiskundige attitudes en het gebruik van ICT-hulpmiddelen in het aanbod een groeikans.
  • In de vakgroepen waar de materiële leeromgeving nog niet aan de verwachting voldoet, zijn de werkpunten afhankelijk van vak tot vak. De lessen project algemene vakken vinden nog frequent plaats in kleine lokalen waar de minimale materiële uitrusting niet aanwezig is. Vooral de beschikbaarheid en de inzet van ICT-infrastructuur is nog vaak een werkpunt. Daardoor realiseren de leraren de doelstellingen onvoldoende.
  • Vakken uit de zachte sector vinden plaats in lokalen die niet altijd qua ruimte en inrichting voldoen aan de vereisten van het leerplan, waardoor het onderwijsleerproces inboet aan efficiëntie en effectiviteit. Sommige lokalen zijn bijvoorbeeld te klein of missen voldoende ICT-uitrusting waardoor de mogelijkheden tot ICT-integratie beperkt blijven.
  • In de onderzoeken die niet aan de verwachting voldoen vloeien de werkpunten voornamelijk voort uit een tekort aan noodzakelijke leermiddelen, materialen en infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast, een gebrek aan onderhoud van machines, een gebrek aan degelijke ICT-infrastructuur en uitrusting en een gebrek aan een realistische winkelruimte.
  • De samenwerking en de communicatie tussen de onthaal- en de vervolgscholen kunnen verbeteren als er bijvoorbeeld een optimale informatiedoorstroom is over de ex-OKAN-leerlingen aan de hand van performante ICT-tools.
  • De onderwijsinspectie stelt vast dat de scholen geconfronteerd worden met heel wat veranderingen vanuit diverse hoeken. De uitdagingen voor het onderwijs zijn groot. Er is een toenemende diversiteit in het leerlingenpubliek, zowel naar thuistaal als op het vlak van specifieke onderwijsbehoeften. Het toenemende ICT-gebruik vereist nieuwe vaardigheden van leraren.

Alle resultaten in een notendop