Digisprong: van achterstand naar voorsprong

Op de ministerraad van 11 december 2020 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp goedgekeurd van de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong‘: ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs. De verdere digitalisering van het onderwijs in het algemeen en het leerplichtonderwijs in het bijzonder vormt één van de pijlers van het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’. De visienota bevat de speerpunten, strategische doelstellingen en bijbehorende acties om deze digisprong verder vorm te geven. De Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs zal de visienota indienen bij het Vlaams Parlement.

Versterking ambt ICT-coördinator

De Vlaamse Regering erkent hierin onze roep naar meer erkenning, een duidelijkere taakomschrijving en professionalisering.
Eén van de doelstellingen uit het plan is nl. het voorzien van voldoende ICT-coördinatie en het ambt van ICT-coördinator zowel inhoudelijk als statutair versterken. Hierbij hoort o.a. de actie om samen met het werkveld de kernopdracht/functieomschrijving van de ICT-coördinator te verduidelijken en hun statuut te versterken. Een andere actie is het bevorderen van digitale competenties van leerkrachten en ICT-coördinatoren via maatgerichte ICT-opleidingen en ICT-bootcamps.

Speerpunten

Het plan ‘Digisprong’ start met een inleiding waarin de eerdere initiatieven (Digital for Youth, multimediale Zomerscholen, …), de coronacrisis en onderzoeken over digitalisering in het onderwijs geduid worden als noodzaak. Digisprong wil een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij. Het bevat vier cruciale en samenhangende speerpunten:
– Speerpunt 1: een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs.
– Speerpunt 2: een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid.
– Speerpunt 3ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen.
– Speerpunt 4: Een kennis-en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.
Per speerpunt worden een of meerdere strategische doelstellingen geformuleerd, samen met concrete acties om de digitalisering in het onderwijs door te voeren.

Download

Download en lees het integrale plan ‘Digisprong’ hier.

Contact

Koen Vandenhoudt
Voorzitter Vicli, Vlaamse ICT-coördinatoren Liga
koen.vandenhoudt@vicli.be
0473 72 31 11