Ambt ICT-coördinator: groen licht van Vlaamse Regering

Op de ministerraad van 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van viceminister-president Ben Weyts haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van onderwijsdecreet XXXI. Hierin staat een uitbreiding van het ambt van ICT-coördinator naar andere onderwijsniveaus dan alleen het basisonderwijs.

Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR, van de SERV en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. De inhoud van de artikelen zal met terugwerkende kracht worden meegedeeld aan de betrokken instellingen en schoolbesturen.

ICT-coördinator

In het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs wordt het ambt gecreëerd van ICT-coördinator naar analogie met het basisonderwijs.

In Vlaanderen kennen we sinds 2003 een systeem van ICT-coördinatie (geregeld bij Onderwijsdecreet XIV en verankerd in de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016) waarbij door de overheid punten en werkingsmiddelen worden toegekend. Elke school heeft recht op een puntenenveloppe die berekend wordt op basis van het aantal leerlingen. De aldus gegenereerde punten kunnen worden aangewend op niveau van de scholengemeenschappen (in het basis- en secundair onderwijs) en scholengroepen (gemeenschapsonderwijs) of aan speciaal daartoe samengestelde samenwerkingsplatformen. Het systeem geldt voor de scholen in het leerplichtonderwijs, de CVO ’s en het DKO, maar niet voor de basiseducatie, de CLB ’s en het hoger onderwijs en vertegenwoordigt een budget van 31,7 miljoen euro op jaarbasis (gegevens 2019-2020). Naast de puntenregeling is er een beperkt budget aan werkingsmiddelen voor de logistieke en materiële ondersteuning. Het totale budget bedraagt op jaarbasis iets meer dan één miljoen euro en wordt verdeeld over de vier betrokken sectoren (BaO, SO, DKO en CVO ’s). Door de versnippering van dit beperkt budget krijgen kleine scholen slechts een paar honderd euro. N.a.v. de corona crisis werd dit budget in mei 2020 voor het leerplichtonderwijs wel aangevuld met een generieke ICT-impuls van in totaal 4,3 miljoen euro. In het basisonderwijs werd in 2003 de nieuwe categorie van beleids- en ondersteunend personeel ingevoerd. Aanvankelijk kon de functie van ICT-coördinator uitgeoefend worden door een administratieve medewerker of beleidsmedewerker. Op 1 september 2005 werd in het BaO het ambt van ICT-coördinator ingevoerd. ICT-coördinatoren in het basisonderwijs kunnen in dit ambt dus ook benoemd worden. In de andere onderwijsniveaus (SO, DKO, CVO ’s) is er geen aanstelling (en dus ook geen vaste benoeming) mogelijk als ICT-coördinator. De personeelsleden die de functie van ICT-coördinator uitoefenen doen dit in een onderliggend ambt (bijvoorbeeld leraar), waarin zij ook vast benoemd kunnen worden. De scholen bepalen autonoom de taakinhoud en het functieprofiel van ICT-coördinator. De problemen m.b.t. ICT-coördinatie zijn niet nieuw en door de toename van ICT-gebruik en digitale tools o.m. als gevolg van de coronacrisis alleen nog groter geworden. Er is een ambt van ICT-coördinator in het BaO maar niet in het SO, DKO en in de CVO ’s, noch in de CBE ’s. De CBE ’s ontvingen tot nu geen middelen in het kader van ICT-coördinatie. In het basisonderwijs kunnen personeelsleden dan ook benoemd worden in het ambt van ICT-coördinator, in de andere onderwijsniveaus niet. Met betrekking tot de creatie van een ambt in het SO, DKO, CVO ’s en CBE ’s kan er een quick win zou kunnen gerealiseerd worden indien de vraag wordt ingewilligd. Een dergelijk ambt bestaat immers al in het basisonderwijs en de creatie van eenzelfde ambt in het SO, het DKO en de volwasseneneducatie zou een scheve situatie rechttrekken. Dit zou betekenen dat er voor 220 VTE (verdeeld over meer dan 700 personeelsleden) ook uitzicht komt op een vaste benoeming. Bovendien is de maatregel budgetneutraal. Er zal een bijkomende beperkte financiële weerslag zijn in de CBE ’s. Echter door benoeming mogelijk te maken van ICT-coördinatoren in het SO, DKO en VWO, zal er een minderuitgave gerealiseerd worden.

Download

Download en lees het volledige voorontwerp van onderwijsdecreet XXXI hier.